Položky pokladne, kategórie a výnosové strediská

Položky pokladne sú všetky produkty a služby, ktoré zariadenie ponúka klientovi a slúžia na vyúčtovanie poskytovanej služby. V rámci položiek pokladne rozoznávame štyri pojmy:

  1. Kategória položky pokladne
  2. Výnosové stredisko položky pokladne
  3. Samotná položka pokladne
  4. Zjednodušený účet pre položky v pokladni

1. Kategória položky pokladne

Pri vytváraní položiek pokladne je dôležitým prvým krokom vytvoriť si Kategórie, pod ktoré budú jednotilvé položky pokladne patriť. Ide o širší okruh služieb a tovarov, kde sa poskytované služby a ponúkané tovary rozčlenia podľa ich druhu a charakteru. Napr. rôzne druhy masáží budú patriť pod kategóriu "wellness služby", prípade magnetka sa začlení do "drobného tovaru" a Coca Cola do kategórie "nealko nápoje"

Kategórie vytvárame v položke Pokladňa→Kategórie→Pokladňa

Novú kategóriu vytvárame v spodnej časti obrazovky vložením názvu kategórie a uložením

Následne sa kategória zoradí do zoznamu kategórii, kde nastavujeme ďalšie paramentre konkrétnej kategórie:

Poradie v zozname: podľa vlastných preferencií

Názov - Zjednodušený účet: využíva sa v prípadoch, kedy chce hosť jednotivé položky pokladne zjednotiť ("skryť")vo faktúre pod jednu súhrnnú položku.

Pokladňa / stredisko: miesto, kde daná položka pokladne bude využívaná. V prípade, že má zariadenie viacej stredísk a pokladní, vyberá si miesto, kde sa s položkou bude pracovať

ID XML : číslo položky /predkontácia/, rovnaká hodnota ako v účtovnom systéme potrebná pri import a export faktúr

Center XML: účtovné stredisko podľa ekonomického systému

 

2. Výnosové stredisko

Niektoré väčšie prevádzky a ubytovacie zariadenia majú viacero stredísk. Na týchto strediskách si v rámci riadenia podniku manažér sleduje konkrétne náklady a výnosy, ktoré mu pomáhajú pri rozhodovaní. Každé stredisko zvyčajne má oddelenú samostatnú pokladňu, na ktorej zamestnanci nahadzujú položky pokladne. Môže ísť napríklad o stredisko ubytovanie - tam sú združené všetky služby spojené s ubytovaním a pokladňa sa nachádza na recepcii pri vstupe, prípadne stredisko Reštaurácia - združuje položky pokladne jedál a nápojov. V každej vytvorenej položke pokladne sa teda určuje konkrétne výnosové stredisko, do ktorého položka pokladne patrí.

Výnosové strediská sa vytvárajú v položke Pokladňa → Kategórie → Výnosové strediská-nastavenie zadaním nového názvu  a jeho uložením

V položke "Výnosové strediská" zadáveme, ktoré kategórie budú zaradené v konkrétnom vytvorenom stredisku

3. Položka pokladne

Ak už máme vytvorné kategórie a výnosové strediská, môžme pristúpiť k vytváraniu položiek pokladne. Položky pokladne si ubytovanie zariadenie vytvára v záložke Pokladňa →Pridať položku

Základnými parametrami, ktoré si musím pri tvorbe položiek zadať sú:

Názov položky: napr. reflexná masáž

Kategória: Do ktorej kategórie produktov položka patrí

DPH: sadzba DPH

Voľná cena: Volí sa v prípade, ak má zamestnanec možnosť cenu služby na pokladni manuálne meniť

Cena : Cena, za ktoré sa bude služba/produkt predávať

Cena s DPH: Automaticky sa dorátava k cene

Jednotka - kategória: Merná jednotky položky

Pokladňa: Určujeme, na ktorej pokladni má by položka viditeľná. Ak má byť viditeľná na viacerých pokladňach, vyberá sa viacero pokladní prostredníctvom podržania tlačidla CTRL

Sklad: Ak je položka pokladne zároveň  aj skladovou kartou (napr. magnetka) a potrebujeme, aby sa predané možstvo odpisovalo aj zo skladu. Následne vyberáme konkrétny sklad.

Minimálne množstvo: Hodnota, pod ktorú bude sa bude položka zobrazovať v zozname na doobjednanie

 

4. Zjednodušený účet

Môžete sa stretnúť s požiadavkov klienta na vystavenie faktúry, kde nebudú všetky položky pokladne podrobne rozpísané, ale bude požadovať zjednodušený účet. V nastaveniach Kategórii si teda môžte dopredu určiť, pod aké "zjednodušené" názvy sa dajú kategórie zaradiť vo faktúre.

Názov zjednodušeného účtu vytvárame v záložke Pokladňa → Kategórie → Zjednodušený účet, kde po zadaní názvu môžme názov uložiť a tak vytvárame ďalšie nové zjednodušené názvy.

V zozname kategórii môžme následne určovať, ktoré kategórie je možné zjednocovať pod položku zjednodušeného účtu a ako sa bude položka na doklade volať.

Napríklad skonzumované jedlá a nápoje môžeme zjednodušene natiahnuť do dokladu ako prenájom priestorov: