Export do účtovníctva Omega Kros

Vystavené faktúry je možné elektronicky prenášať do ekonomického softvéru Omega Kros. Prenášajú sa účtovné doklady - do účtovnej evidencie priamo s predkontáciami jednotlivých položiek, čo zabezpečí automatizované účtovanie v Omege. Pre správny prenos dokladov je nevyhnutné v Ellipse nastaviť:

  1. Správny účtovný program v základných nastaveniach 
  2. Predkontácie pre statické položky dokladov
  3. Skratky číselných radov faktúr
  4. Predkontácie pre kategórie pokladne

Nastavenie typu programu pre export na Omegu

V záložke Nastavenia - Fakturačné nastavíme export do programu Omega. 

Základné predkontácie

Pre korektný prenos do účtovníctva je potrebné nastaviť základné predkontácie pre odberateľov, sadzby DPH, zálohy a pod. V novo vzniknutej záložke Nastavenia - Základné nastavenia - Omega. 

Na rovnakej podstránke je nevyhnutné nastaviť aj skratky číselných radov, pre doklady, ktoré sa do Omegy budú prenášať. 

Nastavenie predkontácií pre položky 

V záložke Pokladňa - Kategórie je potrebné nastaviť výnosové predkontácie (602 100 a 602 102 a pod.) pre kategórie položiek pokladne. 

Ak pri vyúčtovacích dokladoch používate zjednodušené doklady (zgrupovanie položiek do skupín, napr. gastro položky do "Stravovacích služieb", doplnkové služby do položky "Prenájom priestorov" a pod. tak jednotlivým položkám pre zjednodušené doklady je potrebné taktiež nastaviť predkontácie na záložke Nastavenia - Základné nastavenia - Omega. 

Export elektronických faktúr

Po nastaveniach môžeme využívať samotný export jednotlivých faktúr alebo dávkovo exportovať skupinu faktúr podľa nastavených parametrov. V záložke Pokladňa - Faktúry si v hornom filtri nastavíme, aký číselný rad faktúr ideme exportovať a napr. z akého termínu. Po aktivácii filtra je v spodnej časti k dispozícii možnosť označiť všetky faktúry a button EXPORT, ktorý vygeneruje TXT súbor pripravený na import do Omegy.