Cenové kategórie

V prípade predaja viacerých cenových kategórii (pobyty s polpenziou, last minute, first moment, nevratná rezervácia a pod.) je potrebné vytvoriť cenové kategórie a nastaviť cenové úpravy odvodené od základnej ceny - standard rejtu. 

  1. Vytvorenie cenovej kategórie
  2. Nastavenie cien
  3. Nastavenie platnosti cenovej kategórie

Vytvorenie cenovej kategórie 

Pri vytváraní cenovej kategórie je potrebné zohľadniť, či sa daná kategória bude používať na jednej alebo viacerých ubytovacích jednotkách. Ak chcete vytvoriť extra cenovú kategóriu pre konkrétny typ izby, prejdite na zoznam izieb Ubytovnaie - Izby a vyberte ikonu "Cenové kategórie" pri príslušnom type izby. 

Ak vytvárate všeobecný cenový variant, ktorý chcete uplatniť na všetky typy izieb, môžete ho vytvoriť aj hromadne cez záložku Ubytovanie - Izby - Cenový variant na modrej lište. 

Existujúce cenové varianty je možné hromadne označovať, aktivovať, prepájať medzi sebou a vymazať. Ak ste už v minulosti napr. vytvorili 3 samostatné cenové kategórie na jednotlivých typoch izbách, na tejto záložke si ich môžete navzájom prepojiť alebo hromadne upravovať. 

Vytvorenie novej cenovej kategórie

V detaile cenovej kategórie (Ubytovanie - Izby - Pridať cenový variant) sú dostupné nasledovné nastavenia.

  • Status - aktívny / neaktívny 
  • Kategórie izieb - ak vytvárate cenový variant na viaceré typy izieb, môžete označiť, na ktorých sa bude daný rejt používať 
  • Názov - zobrazovanie názvu cenovej kategórie pre web booking v defaultnom jazyku 
  • Storno podmienky - aké storno podmienky sa budú na cenový variant vzťahovať 
  • Last/First minute - limit na max. / min. počet dní pred nástupom na pobyt 
  • Doplnkové služby - aké doplnkové služby sa pri danej cenovej kategórii budú klientom zobrazovať v druhom kroku online rezervácie 

Nastavenie cien cenovej kategórie 

Už vytvorené cenové kategórie vytvárajú pre každú izbu v záložke Booking - Ceny a dostupnosť možné matematické úpravy od základnej cenovej kategórie, čiže základných cien v kalendári. Matematickú úpravu je možné nastaviť v absolútnej alebo % väzbe na základné ceny a dostupná je úprava aj pre neúplné obsadenie izby (ak chcete v iných cenách predávať izbu pre 1 a 2 osoby) a pre prípadné prístelky.

Ak chceme napr. nevratnú rezerváciu ponížiť o 10% od základnej ceny ubytovania, jednoducho vyberieme poníženie o 10% na všetky varianty obsadenosti. 

Ak chceme pri pobyte s polpenziou dopočítať cenu večere pre každú osobu, nastavíme navýšenie ceny o hodnotu večere v EUR, čiže v absolútnej hodnote.  

Vypnutie zapnutie cenovej kategórie

Počas roka môže nastať situácia, že chceme určitý cenový variant zapnúť/vypnúť v niektorých termínoch alebo chceme zvýhodnený cenový variant predávať iba počas týždňa a pod. Každému aktívnemu rejtu systém v základnom cenovom kalendári vytvára možnosť aktivácie/deaktivácie pre konkrétne dni. Zelené okienko znamená zapnutý rejt, červený vypnutý rejt. 

Okrem klikania na okienka po dňoch je samozrejme dostupná aj hromadná editácia a v záložke Booking - Hromadná editácia je možné spravovať rejty aj hromadne v dlhom časovom úseku. 

Na nasledovnom obrázku je ukážka nastavenia, ako na všetky piatky a soboty počas leta vypneme zľavnenú last minute ponuku a nevratnú rezerváciu. V ponuke aktívna ostane základná cena a pobyty s polpenziou.